پلتفرم نوآری باز کوشا | مرکز رشد و واحدهای فناور دانشگاه امام حسین(ع)