پلتفرم نوآری باز کوشا | مرکز رشد و واحدهای فناور دانشگاه امام حسین(ع)
پلتفرم نوآری باز کوشا | معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پلتفرم نوآوری باز کوشا | مجتمع فناوری های پیشرفته مدرس