ثبت ایده خارجی

فرم ثبت ایده های جدید و شرکت در چالش

برای ثبت ایده خارجی و شرکت در چالش ها لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است