رسانه های تصویری

نمایشگر اطلاع رسانی پلتفرم نوآوری باز کوشا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است