رویدادهای بین الملل

رویدادهای بین الملل

****دقت داشته باشید حتما در هنگام ثبت ایده عنوان مسابقه در فرم مربوطه انتخاب شود****

رویدادهای بین الملل قابل ثبت نام

رویدادهای بین الملل در حال داوری

رویدادهای بین الملل پایان یافته

پلتفرم نوآری باز کوشا | رویداد ادیسون
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است