رویدادهای داخلی

رویدادهای داخلی

****دقت داشته باشید حتما در هنگام ثبت ایده عنوان مسابقه در فرم مربوطه انتخاب شود****

رویدادهای داخلی قابل ثبت نام

رویدادهای داخلی در حال داوری

رویداد حمایت از محصولات کشاورزی دانش بنیان و نوآور
مجتمع نوآوری باز کوشا | رویداد باتری
مجموعه نوآری باز کوشا | هوش مصنوعی
مجموعه نوآری باز کوشا | رویداد فناوری نوین و پیشرفته
مجموعه نوآوری باز کوشا | فضای مجازی

رویدادهای داخلی پایان یافته

رویداد نوین و پیشرفته_تمدید شد
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است