رویدادهای داخلی

رویدادهای داخلی

****دقت داشته باشید حتما در هنگام ثبت ایده عنوان مسابقه در فرم مربوطه انتخاب شود****

رویدادهای داخلی قابل ثبت نام

رویدادهای داخلی در حال داوری

رویدادهای داخلی پایان یافته

رویداد حمایت از طرح های فناورانه کوشا
مجتمع نوآوری باز کوشا | رویداد باتری
مجموعه نوآری باز کوشا | رویداد فناوری نوین و پیشرفته
مجموعه نوآوری باز کوشا | فضای مجازی
مجموعه نوآوری باز کوشا | رویداد نانو ماهواره
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است