مسابقات داخلی قابل ثبت نام

****دقت داشته باشید حتما در هنگام ثبت ایده عنوان مسابقه در فرم مربوطه انتخاب شود****

پلتفرم نوآری باز کوشا | تجهیزات پزشکی شخصی و آینده پزشکی و سلامت دیجیتال