این بخش شامل مقالات درحوزه های علمی، پژوهشی، نوآوری، فناوری، نوآوری باز، جمع سپاری و نظامی است.