فراخوان ها

فراخوان جایزه دکتر رنجبر

پلتفرم نوآوری باز کوشا | فراخوان جایزه دکتر رنجبر

تأمین و مصرف آب و انرژی، همواره یكی از موضوعات مهم تمدن بشری بوده که امروزه افزایش جمعیت و توسعه صنعتي و کشاورزی همراه با تغییرات اقلیمي، مدیریت این منابع با چالش‌های زیادی همراه است.

از این رو، ابداع و اتخاذ رویكردها و به کارگیری روش های نوآورانه و فن آورانه در حفاظت از منابع موجود و همچنین مدیریت مصرف در زمینه‌های مختلف، این سرمایه‌های ملی را برای نسل‌های آتی ذخیره کرده و باعث حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست نیز مي گردد.

با توجه به رسالت و اهداف مندرج در اساسنامه پژوهشكده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست شریف و بسترسازی برای تقویت فعالیت های مورد نیاز در این موضوعات، این اقدام ملی در قالب این آیین نامه و با ارج نهادن به فعالیت های ارزنده علمی و اجرایی شخصیت استاد ماندگار دانشگاه، مرحوم دکتر علی محمد رنجبر، سازماندهی و ساماندهی می گردد.

اهداف جانبی این جایزه

  • تقویت اثربخشی فعالیت های دانشگاه صنعتی شریف از طریق شبكه سازی بین پژوهشگران و صاحبان صنعت
  • ایجاد انگیزه در محققین دانشگاهي و صنعتی
  • زنده نگهداشتن یاد و خاطره افراد تأثیرگذار

جایزه رنجبر برای تلاش در حوزه فناوری

توسعه دانش فنی تجهییزات سخت افزاری و یا نرم افزاری باعث:

  • افزایش بهره وری در حوزه انرژی
  • کاهش مصرف و افزایش کیفیت آب
  • کاهش مخابرات زیست محیطی

این دانش میبایست در مقیاس پایبوت و یا صنعتی تست شده باشد

جایزه رنجبر برای ایده های نوآورنه

شناخت چالش های اساسی و ارایه راهکار علمی، مدیریتی،سیاستی و اجرایی در حوزه های

  • انرژی
  • آب
  • محیط زیست

با نگاه به سندهای بالا دستی و برنامه های توسعه کشور

 

پلتفرم نوآوری باز کوشا | فراخوان جایزه دکتر رنجبر

اولین فراخوان جایزه دکتر رنجبر

مهلت ارسال طرح ها و ایده ها

7آبان 1401

اعلام نتایج داوری

6 آذر 1401

تاریخ برگزاری

10آذر 1401(ساعت برگزاری 9 الی 11 صبح)

در مراسم سالیانه که در این خصوص برگزار می گردد، دو جایزه با عناوین “جایزه رنجبر برای تالش در عرصه ایده های نوآورانه” و “جایزه رنجبر برا ی تالش در عرصه فناوری” به دستاوردهای منتخب انجام شده در زمینه های انرژی، آب و محیط زیست اعطاء می‌شود.

 

 دانلود فایل آیین نامه شرکت در فراخوان جایزه دکتر رنجبر

نوار کناری
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است