اخبار

فراخوان تامين ملزومات و تجهيزات پزشكي ـ دستگاه اكسيژن خانگي و ماسك NIV

فراخوان تامين ملزومات و تجهيزات پزشكي

به گزارش شفاآنلاين:مهندس محمد مهدي علاالدين، اظهار كرد: اين فراخوان باتوجه به شرايط كنوني كشور متاثر از كرونا به منظور تبديل و كنترل نياز و قيمت بازار نسبت به تامين نياز دستگاه اكسيژن خانگي و ماسك NIV ، به شرح ذيل منتشر مي شود:

1- از كليه شركت هاي فعال در حوزه تجهيزات پزشكي كه تمايل به تامين دستگاه اكسيژن ساز خانگي و ماسك NIV دارند؛ دعوت مي گردد درخواست رسمي خود را به انضمام مشخصات در قالب فرمت تعيين شده به پيوست بصورت نسخه فيزيكي و فايل در لوح فشرده CD به همراه مستندات لازم در خصوص پيشنهاد قيمت ارزي/ريالي، تاييديه هاي فني مربوط به محصول و اعلام زمان دقيق تحويل كالا در پاكت در بسته به دبيرخانه محرمانه حراست اداره كل تجهيزات پزشكي تحويل دهند. به درخواست هايي كه با فرمت ديگري ارسال شوند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2- واردكنندگان و توليدكنندگان ثبت شده و داراي كد IRC نيز مي توانند در صورت تمايل در اين فراخوان شركت كنند و در صورت ارائه پيشنهاد مناسب در اولويت قرار خواهند گرفت.

3- شركت هايي كه در فراخوان تامين كالا بصورت فوريتي پذيرفته مي شوند مي بايست، ظرف مدت 2 روز كاري پس از اعلام، مراحل لازم به منظور ثبت فوريتي كالا را طي نموده و نسبت به واردات ظرف مدت دو ماه اقدام كنند.

4- از آنجا كه ارائه پيشنهاد قيمتي و ثبت درخواست به منزله ايجاد تعهد براي شركت پذيرفته شده جهت تامين كالاي فوريتي مي باشد لازم است ضمن لحاظ دقت و ملاحظات لازم در خصوص تكميل اطلاعات مورد نظر فرم تعهدنامه پيوست را تكميل و بهمراه مدارك ارائه كنند.

5- شركت هاي منتخب در فراخوان ضمن تكميل فرم تعهدنامه (پيوست) مي بايست الف) نسبت به انجام ثبت سفارش و انجام فرآيند هاي لازم به منظور صدور مجوز لازم توليد، واردات و ترخيص كالاي منتخب در فراخوان اقدام و در صورت وجود هر نوع مشكل در هر كدام از مراحل كاري، مراتب را در اسرع وقت به اداره كل تجهيزات پزشكي اعلام كنند.

همچنين در صورت عدم ترخيص كالا ظرف مدت مشخص شده، تمديد كد IRC فوريتي صرفا با تشخيص اين اداره كل بوده و هيچ گوه حقي براي شركت ايجاد نمي كند.

ب)شركت هاي منتخب در فراخوان مي بايست پس از توليد و يا ترخيص كليه اقلام با نظارت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي كالا را توزيع كنند.

6- كليه شركت هاي پذيرفته شده موظف هستند در بازه هاي زماني يك ماهه گزارش شرح اقدامات صورت گرفته را به آدرس ايميل supply@imed.ir ارسال كنند.

7- در صورت كوتاهي شركت هاي پذيرفته شده در فراخوان در پيگيري تامين به موقع، سهميه داده شده جهت واردات لغو و به متقاضيان ديگر ارائه خواهد شد و همچنين از شركت آنها در فراخوان هاي بعدي ممانعت بعمل خواهد آمد.

8- مهلت ارائه پيشنهادات و تحويل پاكت ها 1399/09/04 است.

9- در صورت هرگونه ابهام و سوال با شماره 63420 – 021 داخلي 255 خانم مهندس طباطبايي تماس برقرار كنيد.

منبع خبر: شفا آنلاین